Servicekosten


Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. De servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur in het huurcontract. Servicekosten mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf tussen huurder en verhuurder is afgesproken en vastgelegd in het huurcontract. Onder servicekosten vallen o.a. de volgende kosten:

  • kosten voor het gebruik van gas, licht en water;
  • vergoeding voor het gebruik van meubels en stoffering;
  • overige afgesproken kosten, zoals het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, de kosten van de huismeester of onderhoud van een gemeenschappelijk tuin.

Wijziging maandelijkse voorschot
Het voorschotbedrag mag door de verhuurder niet tussentijds worden verhoogd, U kunt hier wel zelf om vragen indien u verwacht dat het voorschot te laag is. Mail ons met uw voorstel servicekosten@rwb-vastgoedmanagement.nl  vermeld hierbij uw debiteurnummer dat in artikel 4 van uw huurcontract staat.

Inhoud servicekostenoverzicht
U betaalt maandelijks een voorschot op de energiekosten en op verzoek van huurder en/of verhuurder verstrekt de beheerder jaarlijks een afrekening over het voorgaande kalenderjaar. Indien het huurcontract afloopt, bijvoorbeeld door opzegging, krijgt u, na het kalenderjaar waarin het contract is afgelopen, een afrekening voor dat deel van het jaar dat u heeft gehuurd. Sommige verhuurders kiezen ervoor om niet jaarlijks af te rekenen.

In het huurcontract staan tevens niet verrekenbare kosten gespecificeerd. De verhuurder levert deze goederen en diensten voor een vaste vergoeding welke niet  (jaarlijks) verrekend wordt. De huurder stemt in met de samenstelling van dit pakket aan bijkomende leveringen en diensten en de waarderingen van de meubilering en stoffering. U kunt u hierbij denken aan goederen als een wasautomaat of afzuigkap, maar ook aan diensten als het onderhoud van mechanische ventilatie of het onderhoud van brandblussers.

Verdeelsleutel
Vaak hebben energiekosten betrekking op meerdere woonruimten. De verhuurder verdeelt de totale kosten over de verschillende woonruimten door middel van een zogenaamde ‘verdeelsleutel’. De verhuurder heeft bij de start van het huurcontract afspraken gemaakt met de huurder gemaakt over de verdeling van de energiekosten, zie ook artikel 2.3 van het huurcontract.

Termijn voor opstelling energieafrekening
De verhuurder heeft tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de gelegenheid om u de serviceafrekening  te verstrekken. Als de verhuurder na 1 juli een afrekening verstrekt mag hij het maandelijkse voorschot niet meer verhogen. Er is geen sanctie wanneer de verhuurder dit te laat verstrekt. Een te late afrekening betekent ook niet dat u later geen nabetaling hoeft te doen.

Administratiekosten
Voor het berekenen en opstellen van de energiekostenafrekening mag de verhuurder dan wel RWB Vastgoed Management als beheerder, zoals vermeld in het huurcontract, administratiekosten in rekening brengen bij de huurder. Deze kosten zijn gesteld op een percentage van het totale bedrag:

  • energiekosten (gas/water/licht): 5% van het totale bedrag (exclusief eventuele BTW)

Als de verhuurder de verdeling van de energiekosten heeft uitbesteed aan een bedrijf dat daar in gespecialiseerd is, vindt de Huurcommissie de een vergoeding van maximaal 1% van het totale bedrag (exclusief eventuele BTW) redelijk.

Niet eens met afrekening energiekosten
Bent u het niet eens met de serviceafrekening, dan kunt u een bezwaarschrift indienen via bezwaar@rwb-vastgoedmanagement.nl. Vermeld duidelijk waartegen u een bezwaar indient, wat de reden is van uw bezwaar en wat het besluit had moeten zijn. Een bezwaar indienen kan alleen schriftelijk, met bijvoeging van een kopie van desbetreffende factuur. Leidt dit niet tot overeenstemming, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Houdt u er wel rekening mee dat een procedure bij de Huurcommissie binnen twee jaar na de afrekenperiode moet worden ingediend. Heeft u een geliberaliseerd huurcontract, dan kunt u bij een geschil over de servicekosten niet naar de Huurcommissie. U moet dan bij de rechter zijn om het geschil op te lossen. U heeft een geliberaliseerd contract wanneer de kale huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt. Deze is per 1-1-2014 vastgesteld op €699,48 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vragen over servicekosten?
Mocht u bovenstaand niet de informatie vinden die u zocht, kunt u uw vraag ook stellen via e-mail (servicekosten@rwb-vastgoedmanagement.nl). Mogelijk vindt nog meer waardevolle informatie over de servicekosten op www.rijksoverheid.nl