‘Monumententoeslag’

Op grond van het beleid van het ministerie van VROM, zie http://www.vrom.nl

Beschermde rijksmonumenten
Indien een woning onderdeel uitmaakt van een pand dat de rijksmonumentenstatus heeft (artikel 1 onder d van de Monumentenwet 1988), kan de verhuurder de bij het puntenaantal behorende huurprijs met een toeslag van 30% verhogen. (Utrechtse methode N.B. De minister heeft besloten per 1-7-2013 aan monumenten een extra puntentoeslag van 50 punten te geven. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/puntensysteem-huurwoning/puntensysteem-en-monumentenwoningen)

De kantonrechter kan hiervan afwijken door de zogenaamde Amsterdamse monumentenmethode toe te passen (DKP-methode). De maximale huurprijs zal dan worden gebaseerd op de verkrijgings- en investeringskosten. Voor zittende huurders kan de huur echter nooit meer stijgen dan met de jaarlijkse huurverhoging.

Woningen gelegen binnen een van rijkswege beschermd stads- of dorpsgezicht.
Alleen voor woningen gelegen binnen een van rijkswege beschermd stads- of dorpsgezicht* (artikel 1onder g van de Monumentenwet 1988) kan de huurcommissie de bij het puntenaantal behorende huurprijs met een toeslag van 15% verhogen ongeacht de status van het pand. De 15% toeslag kan slechts plaatsvinden indien aan ALLE volgende voorwaarden is voldaan:
1. Er moeten aantoonbaar investeringen hebben plaatsgevonden voor het in stand houden van “beeldbepalende elementen”. Hiermee worden onroerende elementen bedoeld waaraan bij restauratie/renovatie, bepaalde eisen worden gesteld op grond van de aanwijzing als een van rijkswege beschermd stads- of dorpsgezicht.
2. De extra investering voor de instandhouding van beeldbepalende elementen dient meer te bedragen dan €2.268,90 (ƒ5.000,-) per woning;
3. Deze extra investering is gepleegd na de aanwijzing tot beschermd stads- of dorpsgezicht
4. De verhuurder dient een beroep te doen op toepassing van de monumentenmethode. Met andere woorden: de huurcommissie voert een passief beleid;
5. De ouderdom van het pand dient ten minste 50 jaar te zijn (afgeleid van art 1, lid 1 Monumentenwet 1988).

*Beschermd stadgezicht Haarlem
Naast de oude kern is in Haarlem ook een stuk Zuid en Zuidwest door het rijk benoemd tot beschermd stadsgezicht. Voor meer info over de lokale situatie kijk hier

*Beschermd stadsgezicht Amsterdam
In Amsterdam zijn slechts een beperkt aantal gebieden die de status hebben van een van rijkswege beschermd stads- of dorpsgezicht. Het betreft:
– Amsterdam-Centrum, voor de exacte grenzen zie hier:
– Amsterdam-Noord; Durgerdam, Ransdorp en Holysloot.

Raadpleeg bij twijfel uw vastgoed beheerder!